CÔNG VĂN VỀ VIỆC DỪNG CẤP TEM CHỐNG HÀNG GIẢ CỦA VIỆN KHHS BỘ CÔNG AN

 

TỔNG CỤC CẢNH SÁT

VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ

-----------------------

Số 94/ C54 –P1

V/v: Dừng cung cấp

Tem chống hàng giả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:  Các cơ quan ban ngành chức năng ……………………………………………………………………………………………...............................................

Trong những năm qua, để bảo vệ quyền lợi của Người tiêu dùng cũng như quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể khác (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp), Viện Khoa học hình sự Bộ Công An đã Nghiên cứu và cung cấp cho các doanh nghiệp tem chống làm hàng giả. Việc in và cung cấp tem chống giả được thực hiện theo hình thức là Viện trực tiếp ký hợp đồng và cung cấp tem có dòng chữ “Viện khoa học hình sự - Bộ công an” để các Doanh nghiệp dán trực tiếp lên hàng hóa do mình sản xuất hoặc nhập khẩu hợp pháp về Việt Nam. Hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc Bảo vệ thương hiệu hàng hóa của Doanh nghiệp, ngăn ngừa nạn làm hàng giả và Bảo vệ quyền lợi của Người tiêu dùng.

            Tuy nhiên, do phải tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục cảnh sát, Viện khoa học Hình sự không thực hiện Nghiên cứu và cung cấp tem chống làm hàng giả nữa. Do vậy, bằng công văn này, Viện Khoa học hình sự thông báo tới quý doanh nghiệp;

  1. Kể từ ngày 01/02/2017, Viện Khoa học hình sự (Kể cả hai Phân Viện tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng) dừng việc nghiên cứu và ký hợp đồng cung cấp tem chống làm hàng giả cho các doanh nghiệp. Viện khoa học Hình sự chịu trách nhiệm Bảo hộ cho các doanh nghiệp được sử dụng hết số tem đã được Viện Khoa học cung cấp trước ngày 01/02/2017; Đối với các Hợp đồng Nguyên tắc, Viện Khoa học hình sự không nhận mới đơn đặt hàng và đề nghị các doanh nghiệp đến Viện Khoa học hình sự để ký Thanh lý hợp đồng.
  2. Nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân mạo danh Viện Khoa học Hình sự để Ký hợp đồng, in và cung cấp tem cho các doanh nghiệp.

Viện Khoa học hình sự trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

  • Nt;
  • Đ/c TT Phạm Văn Các – PTCT (để báo cáo)
  • C58 để theo dõi);
  • Các Đ/c Phó Viện trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
  • Các phòng TT, Phân viện (để thực hiện);
  • Lưu: C54 (P1).

VIỆN TRƯỞNG

Thiếu tướng

 

Ngô Sỹ Hiền